20.11.07

Alffa Aberystwyth - Penwythnos ym Meddgelert

Cafodd criw o 11 ohonom o Aberystwyth benwythnos arbennig yng nghanolfan Cae Canol ym Meddgelert. Wedi i bawb gyrraedd ar nos Wener, cawsom bowlenaid o lobscows (cawl i bobl y de) cyn agor y penwythnos gydag addoliad. Bu'r rhan fwyaf ohonom ar ein traed tan oriau man y bore yn chwarae gemau. Y ffefryn mawr oedd 'Capten yn galw' (holwch Hawys am ragor o fanylion)!

Codi'n gynnar ar fore Sadwrn er mwyn dechrau'r diwrnod gyda chyfarfod gweddi a sesiynau ar yr Ysbryd Glan a'i waith. Cawsom brynhawn hamddenol yn y glaw ym Meddgelert cyn dychwelyd am sesiwn arall ar ffrwyth yr Ysbryd gyda'r nos.


Daeth gweithgareddau'r diwrnod i ben gyda chystadleuaeth 'Mae gan Alffa dalent', gyda'r gwersyllwyr yn rhannu'n barau ac yn paratoi dwy eitem o ddim mwy na 3 munud yr un. Yr enillwyr haeddiannol iawn oedd Rhun Emlyn a Gwenno Teifi.

Cafwyd addoliad ar fore Sul a sesiwn ar sut i wneud y gorau o weddill ein bywydau. Ar ol cinio, aethom am dro at Lyn Dinas cyn hel yn ol am Aberystwyth. Cyrhaeddodd pawb yn ol erbyn oedfa'r hwyr yn Seion, a chafwyd gwledd yn y festri i ddilyn!

Llawer o ddiolch i bawb fu'n rhan o'r penwythnos ac yn arbennig i eglwysi Aberystwyth am eu cefnogaeth a'u caredigrwydd tuag atom.

Cynhelir sesiwn nesaf y cwrs Alffa yn yr Orendy ar nos Fercher, 21 Tachwedd, am 6 o'r gloch. Croeso i bawb!