5.10.07

Wythnos y Glas Aber '07
Gall y profiad o adael cyfforddusrwydd cartref a chyrraedd rhialtwch bywyd myfyriwr yn Aberystwyth fod yn brofiad anymunol, gall pheri cryn dipyn o bryder a theimlad o fod ar goll. Teimla UCCA (Undeb cristnogol Cymraeg Aberystwyth) mae'r feddyginiaeth orau ar gyfer y fath achlysur yw...BWYD.
Dyma oedd prif thema UCCA wrth drefnu amryw o ddigwyddiadau ar gyfer Glasfyfyrwyr '07.
Cawsom wythnos o deimlo'n barhaol 'stuffed' gan ddechrau'r loddest a barbeciw a choelcerth ar draeth y De nos Sadwrn ar y cyd a'r Undeb Cristnogol Saesneg, parhawyd a'r gwledda a chinio Dydd Sul blasus, ac yna, uchafbwynt yr wythnos, Crol Crempog ar y nos Lun. Yn ei hanfod, gang o fyfyrwyr a Gwenno Dafydd yn ymlwybro o dy i dy yn Aber, yn meddiannu'r lolfa ac yn mynnu crempogau ag amrywiol doppings yw Crol Crempog.
Ar y dydd Mawrth roedd gan UCCA stondin yn ffair y glas yn Lolfa Panty, hanfodol i godi ymwybyddiaeth o fodolaeth yr undeb ymhlith myfyrwyr Cymraeg. Gweddiwn y bydd Duw yn bendithio y tystiolaeth hwn. Ymunom ni a'r CU nos Fawrth am 'Grub Crawl' o amgylch Capeli'r dref gan fwynhau 5 cwrs blasus. Cawsom fwy o fwyd yn yr Orendy nos Fercher wrth i rhai dangos cyfoeth eu gwybodaeth cyffredinol ac eraill yn cadarnhau eu twpdra fel rhan o noson gymdeithasol Alffa.
Daeth yr wythnos i ben a chyfarfod UCCA ar y nos Iau a chyfarfod CU ar y nos Wener.
Diolchwn i Dduw am wythnos llawn hwyl a'n cadw ni'n ddiogel ym mhob gweithgaredd. Diolchwn iddo am ein cynnal a rhoi nerth i ni i fod yn oleuadau ym myd tywyll y myfyrwyr. Ein gweddi yw y bydd Duw yn bendithio ein hymdrechion tila i'w ogoneddu ef y tymor hwn, y byddwn yn hyderus yn ei allu Ef i achub ein cyd-fyfyrwyr, hyd yn oed trwyddom ni ac y byddwn fel Undeb yn tyfu mewn ffydd a gwybodaeth a chariad yn ein Gwaredwr a'n Duw.
Bethan, Gwenno, a Sean.
o.n. ymddiheuriadau am beidio a chofnodi'r wythnos gyda lluniau!